Common Pochard (Aythya ferina) M

Common Pochard (Aythya ferina) M

Common Pochard (Aythya ferina) M

Brenne; Cherine 27/3/15.
Ref:
IMG 6749X
Date:
Location:
Photographer: