Chlidonias hybridus juv

Brenne; Cherine 19/9/13

Ref: IMG 1290

Chlidonias hybridus juv
Chlidonias hybridus juv

Brenne; Cherine 19/9/13

Ref: IMG 1290