Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) M

Brenne; Lignac 5/6/17.

Ref: IMG 6855

Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) M
Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) M

Brenne; Lignac 5/6/17.

Ref: IMG 6855